About OpenCV course

نام مدرس: مهندس نوروزی

روز و ساعت برگزاری: شنبه ها 16:30 الی 19:00  (4 جلسه)

تاریخ شروع دوره: 96/9/11

هزینه دوره:

     برای اعضای IEEE:

          79.000 تومان

     برای دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان:

          99.000 تومان

     سایرین:

          149.000 تومان


سر فصل های دوره

  • معرفی مباحث و کاربردهای پردازش تصویر و بینایی کامپیوتر
  • مقدمات پردازش تصویر
  • نصب  و آشنایی با کتابخانه OpenCV
  • مقدمات کار با تصاویر و ویدئو (پروژه اول: پنهان سازی اطلاعات در تصاویر)
  • بهبود کیفیت تصویر، حذف نویز و لبه ها (پروژه دوم: ایجاد افکت بر روی تصاویر)
   • تصاویر باینری و عملگرهای مورفولوژی (پروژه سوم: شمارش اشیا در تصاویر)
   • تشخیص اشیا در تصویر بر اساس تطبیق الگو (پروژه چهارم: خواندن پلاک خودرو ها)
   • جمع بندی مطالب، معرفی مسیر پیش رو، بازار کار و دوره های بعدی

زبان برنامه نویسی مورد استفاده در این دوره زبان پایتون می باشد.

پیش نیاز این دوره، آشنایی با یک زبان برنامه نویسی دلخواه است.