About free discussion

مسئول جلسه: امین رهبر

روز و ساعت برگزاری: سه شنبه ها 15:00 الی 16:30 (20 ساعت)

تاریخ شروع دوره: 96/8/9

هزینه دوره:

     برای اعضای IEEE:

          20.000 تومان

     برای دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان:

          30.000 تومان

     سایرین:

          30.000 تومان


رزومه مسئول جلسه

  • دانشجوی سال آخر کارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی دانشگاه صنعتی اصفهان
  • سابقه 3سال تدریس زبان انگلیسی در دانشگاه صنعتی اصفهان و خارج دانشگاه
  • همکاری با مرکز آموزش های آزاد دانشگاه صنعتی اصفهان
  • همکاری با مرکز زبان دانشگاه صنعتی اصفهان
  • پایان نامه در زمینه بهبود ساختار رایتینگ در آزمون های بین المللی زبان انگلیسی