About ARM course

نام مدرس: صدرا نصیری 

روز و ساعت برگزاری: یکشنبه ها و سه شنبه ها 16:30 الی 19:00  (6 روز)

هزینه دوره:

     برای اعضای IEEE:

          55.000 تومان

     برای دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان:

          69.000 تومان

     سایرین:

          100.000 تومان

محل برگزاری: آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت

برد STM32 F303 discoveryدر اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت و نیازی به تهیه برد نیست.


سر فصل های دوره

  • آشنایی با میکروکنترلر ها و مقدمات برنامه نویسی
  • GPIO، افزودن کتابخانه به نرم افزار و راه اندازی LCD
  • وقفه ها
  • پروتکل ارتباطی USART
  • ADC ، DAC
  • Timers and Counters